Bài 24A: Giữ gìn trật tự an ninh

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh
Giải BÀI 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh phần hoạt động cơ bản trang 61, 62, 63 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh
Giải bài 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh phần hoạt động thực hành trang 63, 64, 65 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh
Giải bài 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh phần hoạt động ứng dụng trang 65 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”