Bài 24B: Người chiến sĩ tình báo

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 24B: Người chiến sĩ tình báo
Giải bài 24B: Người chiến sĩ tình báo phần hoạt động cơ bản trang 66, 67 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 24B: Người chiến sĩ tình báo
Giải bài 24B: Người chiến sĩ dũng cảm phần hoạt động thực hành trang 68, 69 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 24B: Người chiến sĩ tình báo
Giải bài 24B: Người chiến sĩ tình báo phần hoạt động ứng dụng trang 69 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải