Bài 24C: Ôn tập tả đồ vật

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 24C: Ôn tập tả đồ vật
Giải bài 24C: Ôn tập tả đồ vật phần hoạt động cơ bản trang 70, 71 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 24C: Ôn tập tả đồ vật
Giải bài 24C: Ôn tập tả đồ vật phần hoạt động thực hành trang 71, 72 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 24C: Ôn tập tả đồ vật
Giải bài 24C: Ôn tập tả đồ vật phần hoạt động ứng dụng trang 72 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”