Bài 25. Biến dạng của lá

Bài Tập và lời giải

Quan sát cây xương rồng hoặc H25.1 và cho biết: Lá cây xương rồng có đặc điểm gì? Vì sao đặc điểm đó giúp cây có thể sống ở những nơi khô hạn thiếu nước?

Đề bài

Tìm các thông tin về lá biến dạng theo hướng dẫn dưới đây:

- Quan sát cây xương rồng hoặc H25.1 và cho biết

+ Lá cây xương rồng có đặc điểm gì?

+ Vì sao đặc điểm đó giúp cây có thể sống ở những nơi khô hạn thiếu nước?

- Quan sát H25.2 H25.3 hãy cho biết:

+ Một số lá chét của cây đậu Hà lan và lá ở ngọn cây mây có gì khác với các lá bình thường?

+ Những lá có biến đổi như vậy có chức năng gì đối với cây?

- Quan sát củ riềng hoặc củ dong ta (H25.4)

+ Tìm những vảy nhỏ ở trên thân rễ, hãy mô tả hình dạng và màu sắc của chúng

+ Những vảy đó có chức năng gì đối với các chồi ở thân rễ?

- Quan sát củ hành (H25.5) và cho biết:

+ Phần phình to thành củ là do bộ phận nào của lá biến dạng thành và có chức năng gì?

Xem lời giải

Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng đã tìm hiểu ở trên vào bảng dưới đây, sử dụng các từ sau để gọi tên các loại lá biến dạng đó.
Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng đã tìm hiểu ở trên vào bảng dưới đây, sử dụng các từ sau để gọi tên các loại lá biến dạng đó:Lá bắt mồi, lá vảy, lá biến thành gai, tua cuốn, lá dự trữ, tay móc.

STT

Tên mẫu vật

Đặc điểm hình thái của lá biến dạng

Chức năng của lá biến dạng

Tên lá biến dạng

1

Xương rồng

 

 

 

2

Lá đậu Hà lan

 

 

 

3

Lá mây

 

 

 

4

Củ dong ta

 

 

 

5

Củ hành

 

 

 

6

Cây bèo đất

 

 

 

7

Cây nắp ấm

 

 

 

Xem lời giải

Xem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?
Xem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 85 SGK Sinh học 6
Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì? Lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 85 SGK Sinh học 6
Có những loại lá biến dạng phổ biến nào? Chức năng của mỗi loại là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 6
Hãy phát hiện thêm những cây khác ở địa phương em có lá biến dạng, nói rõ lá biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”