Bài 25. Châu Mĩ

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào.
Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào.

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới.
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới.

Xem lời giải

Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi cao ở phía tây.
Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi cao ở phía tây.

Xem lời giải

Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Hai đồng bằng lớn ở giữa.
Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Hai đồng bằng lớn ở giữa.

Xem lời giải

Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông.
Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông

Xem lời giải

Bài 1 trang 123 SGK Địa lí 5
Tìm châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

Xem lời giải

Bài 2 trang 123 SGK Địa lí 5
Em hãy nêu đặc điểm của địa hình châu Mĩ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 123 SGK Địa lí 5
Chỉ 2 con sông : Mi-xi-xi-pi và A-ma-dôn trên Bản đồ Tự nhiên châu Mĩ.

Xem lời giải