Bài 25. Lễ kí Hiệp định Pa-ri

Bài Tập và lời giải

Theo Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải thực hiện những điều gì ?
Theo Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải thực hiện những điều

Xem lời giải

Bài 1 trang 55 SGK Lịch sử 5
Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết vào thời gian nào, trong khung cảnh ra sao ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 SGK Lịch sử 5
Hãy nêu những điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 SGK Lịch sử 5
Hiệp định Pa-ri về Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”