Bài 25. Thu Nhập của gia đình

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 127 SGK Công Nghệ 6
Thu nhập của gia đình là gì và có những loại thu nhập nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 127 SGK Công Nghệ 6
Hãy kể tên các loại thu nhập của gia đình em ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 127 SGK Công Nghệ 6
Thu nhập của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 127 SGK Công Nghệ 6
Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”