Bài 25B: Không quên cội nguồn

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 25B: Không quên cội nguồn
Giải bài 25B: Không quên cội nguồn phần hoạt động cơ bản trang 79, 80, 81 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 25B: Không quên cội nguồn
Giải bài 25B: Không quên cội nguồn phần hoạt động thực hành trang 81, 82 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 25B: Không quên cội nguồn
Giải bài 25B: Không quên cội nguồn phần hoạt động ứng dụng trang 82 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải