Bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo
Giải bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo phần hoạt động cơ bản trang 83, 84 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo
Giải bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo phần hoạt động thực hành trang 84, 85 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo
Giải bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo phần hoạt động ứng dụng trang 85 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”