Bài 26-27.2 trang 76 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi:

A. Nước trong cốc càng nhiều.

B. Nước trong cốc càng ít.

C. Nước trong cốc càng nóng.

D. Nước trong cốc càng lạnh.

Lời giải

Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi nước trong cốc càng nóng.

Chọn C