Bài 26-27.3 trang 76 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?

A. Sương đọng trên lá cây.             

B. Sương mù.

C. Hơi nước.                                  

D. Mây.

Lời giải

Sự tạo thành hơi nước không phải là sự ngưng tụ.

Chọn C