Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo)

Bài Tập và lời giải

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới.
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới.

Xem lời giải

Quan sát Bản đồ Các nước trên thế giới, hãy: Cho biết Hoa Kì giáp với những quốc gia và những đại dương nào?

Quan sát Bản đồ Các nước trên thế giới, hãy: Cho biết Hoa Kì giáp với những quốc gia và những đại dương nào?


Xem lời giải

Bài 1 trang 126 SGK Địa lí 5
Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 126 SGK Địa lí 5
Nền kinh tế Bắc Mĩ có gì khác so với Trung Mĩ và Nam Mĩ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 126 SGK Địa lí 5
Em biết gì về đất nước Hoa Kì.

Xem lời giải