Bài 26 .Chi tiêu trong gia đình

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 133 SGK Công Nghệ 6
Chi tiêu trong gia đình là gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 133 SGK Công Nghệ 6
Bạn hãy kể các khoản chi tiêu của gia đình ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 133 SGK Công Nghệ 6
Mức chi tiêu của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 133 SGK Công Nghệ 6
Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”