Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Bài Tập và lời giải

Theo em, việc vua nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?
Theo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?

Đề bài

Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?
Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Dựa và lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.

Đề bài

Dựa và lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.

Xem lời giải

Họ Khúc đã giành độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ?

Đề bài

Họ Khúc đã giành độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ?

Xem lời giải

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì?
Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”