Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Bài Tập và lời giải

Quan sát mẫu đất ở hình 6 SGK, nhận xét về màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau.
Quan sát mẫu đất ở hình 6 SGK, nhận xét về màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau.

Xem lời giải

Dựa vào những kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy cho biết nguồn gốc của thành phần khoáng trong đất.
 Dựa vào những kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy cho biết nguồn gốc của thành phần khoáng trong đất.

Xem lời giải

Dựa vào những kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy cho biết nguồn gốc của thành phần hũu cơ của đất.
Dựa vào những kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy cho biết nguồn gốc của thành phần hũu cơ của đất.

Xem lời giải

Trong sản xuất nông nghiệp, con người đã có nhiều biện pháp làm tăng độ phì của đất (làm cho đất tốt). Hãy trình bày một số giải pháp làm tăng độ phì mà em biết.

Đề bài

Trong sản xuất nông nghiệp, con người đã có nhiều biện pháp làm tăng độ phì của đất (làm cho đất tốt). Hãy trình bày một số giải pháp làm tăng độ phì mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 SGK Địa lí 6
Đất (hay thổ nhưỡng) gồm những thành phần nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 SGK Địa lí 6
 Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp thổ nhưỡng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 SGK Địa lí 6
 Độ phì của đất là gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 79 SGK Địa lí 6
Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lóp đất?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”