Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 107 SGK Công nghệ 12
Nêu nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha.

Xem lời giải

Câu 2 trang 107 SGK Công nghệ 12
Trình bày các cách đấu dây cuốn stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

Xem lời giải

Câu 3 trang 107 SGK Công nghệ 12

Trên nhãn gắn ở vỏ của động cơ DK- 42 - 4.2,8 kW có ghi :

A/Y- 220/380 V-10,5/6,1 A ; 1420 vòng/phút; \(\eta \%  = 0,84,cos\varphi  = 0,83\) ; 50 Hz.

- Hãy giải thích các số liệu trên của động cơ.

- Nếu nguồn ba pha có Ud = 220 V thì phải đấu dây của động cơ theo kiểu nào ? 


Xem lời giải