Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

Bài Tập và lời giải

Vi khuẩn có thể sinh sản bằng hình thức nào?

Vi khuẩn có thể sinh sản bằng hình thức nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 105 SGK Sinh học 10

Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 SGK Sinh học 10

Cho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 105 SGK Sinh học 10

Nếu không diệt hết nội bào tử, hộp thịt để lâu ngày sẽ bị phồng, bị biến dạng, vì sao?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”