Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Bài Tập và lời giải

Quan sát các H26.1, H26.2, H26.3, H26.4 trao đổi trong nhóm về các câu hỏi và tìm những thông tin để điền vào bảng trang sau.

Đề bài

Quan sát các H26.1, H26.2, H26.3, H26.4 trao đổi trong nhóm về các câu hỏi và tìm những thông tin để điền vào bảng trang sau.

- Cây rau má khi bò trên đất ẩm, ở mỗi mấu thân có hiện tượng gì? Mỗi mấu thân như vậy khi tách ra có thể thành những cây mới không? Vì sao?

- Củ gừng để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới không? Vì sao?

- Củ khoai lang để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới không? Vì sao?

- Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới không? Vì sao?

STT

Tên cây

Sự tạo thành cây mới

Mọc từ phần nào của cây

Phần đó thuộc loại cơ quan loại nào

Trong điều kiện nào?

1

Rau má

 

 

 

2

Gừng

 

 

 

3

Khoai lang

 

 

 

4

Lá thuốc bỏng

 

 

 

Xem lời giải

Xem lại bảng trên, hãy chọn từ thích hợp trong số các từ: sinh dưỡng, rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ điền vào chỗ trống trong câu dưới đây để có khái niệm đơn giản về sinh sản sinh dưỡng đơn giản tự nhiên.
Xem lại bảng trên, hãy chọn từ thích hợp trong số các từ: sinh dưỡng, rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ điền vào chỗ trống trong câu dưới đây để có khái niệm đơn giản về sinh sản sinh dưỡng đơn giản tự nhiên.Từ các phần khác nhau của cơ quan ……ở một số cây như:……..,…….,….. có thể phát triển thành cây mới trong điều kiện có ….. Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan…….được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 1 trang 88 SGK Sinh học 6
Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò, sinh sản bằng lá mà em biết.

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 SGK Sinh học 6
Hãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào ? Vì sao phải làm như vậy ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 SGK Sinh học 6
Hãy quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 88 SGK Sinh học 6
Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào ? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bẳng cách nào. Tại sao không trồng bằng củ ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”