Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

Bài Tập và lời giải

Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì ?
Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện...

Xem lời giải

Tại sao Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện ?
Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện vì...

Xem lời giải

Bài 1 trang 57 SGK Lịch sử 5
Hãy kể lại sự kiện xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập.

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 SGK Lịch sử 5
Thái độ của Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn như thế nào khi quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 57 SGK Lịch sử 5
Tại sao nói : Ngày 30 - 4 -1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”