Bài 26A: Nhớ ơn thầy cô

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 26A: Nhớ ơn thầy cô
Giải bài 26A: Nhớ ơn thầy cô phần hoạt động cơ bản trang 86, 87 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 26A: Nhớ ơn thầy cô
Giải bài 26A: Nhớ ơn thầy cô phần hoạt động thực hành trang 88, 89 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 26A: Nhớ ơn thầy cô
Giải bài 26A: Nhớ ơn thầy cô phần hoạt động ứng dụng trang 89 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải