Bài 26B: Hội làng

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 26B: Hội làng
Giải bài 26B: Hội làng phần hoạt động cơ bản trang 89, 90, 91 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 26B: Hội làng
Bài 26B: Hội làng phần hoạt động thực hành trang 91, 92 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 26B: Hội làng
Giải bài 26B: Hội làng phần hoạt động ứng dụng trang 93 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải