Bài 26C: Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 26C: Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế
Giải bài 26C: Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế phần hoạt động thực hành trang 94, 95 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 26C: Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế
Giải bài 26C: Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế phần hoạt động ứng dụng trang 95 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”