Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước

Bài Tập và lời giải

Tại sao ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta ?
Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta vì...

Xem lời giải

Bài 1 trang 60 SGK Lịch sử 5
Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 - 4 - 1976 ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 SGK Lịch sử 5
Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”