Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Bài Tập và lời giải

Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?
Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán?
Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Hán?

Xem lời giải

Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?
Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?

Xem lời giải

Vì sao nói: trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta
Vì sao lại nói: trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

Xem lời giải

Ngô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai?

Đề bài

Ngô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần hai?

Xem lời giải

Nhà sử học Lê Văn Hưu đã đánh giá công lao của Ngô Quyền như thế nào?

Đề bài

Nhà sử học Lê Văn Hưu đã đánh giá công lao của Ngô Quyền như thế nào?

“Tiền Ngô vương có thể lấy quân mới nhóm hợp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương làm cho người phương Bắc không dám sang nữa. Có thể bảo là một cơn giận mà yên được dân, mưu cũng giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi hoàng đế và đổi niên hiệu nhưng mà chính thống của nước Việt ngõ hầu đã nối lại được.”

Xem lời giải

Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần hai?
Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần hai?

Xem lời giải

Trình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng.

Đề bài

Trình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”