Bài 27A: Nét đẹp xưa và nay

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 27A: Nét đẹp xưa và nay
Giải bài 27A: Nét đẹp xưa và nay phần hoạt động cơ bản trang 95, 96, 97 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 27A: Nét đẹp xưa và nay
Giải bài 27A: Nét đẹp xưa và nay phần hoạt động thực hành trang 97, 98 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 27A: Nét đẹp xưa và nay
Giải bài 27A: Nét đẹp xưa và nay phần hoạt động ứng dụng trang 98 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”