Bài 27B: Đất nước mùa thu

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 27B: Đất nước mùa thu
Giải bài 27B: Đất nước mùa thu phần hoạt động cơ bản sách VNEN Tiếng Việt 5 trang 98, 99, 100 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 27B: Đất nước mùa thu
Giải bài 27B: Đất nước mùa thu phần hoạt động thực hành trang 100, 101, 102 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 27B: Đất nước mùa thu
Giải bài 27B: Đất nước mùa thu phần hoạt động ứng dụng trang 102 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”