Bài 28-29.10 trang 81 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Nhiệt kế nào sau đây có thể được dùng trong thí nghiệm về sự sôi của rượu?

A. Nhiệt kế rượu.                               

B. Nhiệt kế thủy ngân.

C. Nhiệt kế y tế.                               

D. Cả ba loại nhiệt kế trên.

Lời giải

Vì nhiệt kế thủy ngân có GHĐ là \({130^0}C > {80^0}C\) (nhiệt độ sôi của rượu) nên có thể được dùng trong thí nghiệm về sự sôi của rượu. Còn nhiệt kế rượu có GHĐ là \({50^0}C < {80^0}C\) nên không phù hợp cho thí nghiệm.

Chọn B


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”