Bài 28-29.12 trang 81 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc

A. khối lượng của chất lỏng.

B. thể tích của chất lỏng.

C. khối lượng riêng của chất lỏng.

D. áp suất không khí trên mặt thoáng chất lỏng.

Lời giải

Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc áp suất không khí trên mặt thoáng chất lỏng.

Chọn D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”