Bài 28-29.14 trang 81 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là \({-39^0}C\) và nhiệt sôi là \({357^0}C\). Khi trong phòng có nhiệt độ là \({30^0}C\) thì thủy ngân

A. chỉ tồn tại ở thể lỏng.                 

B. chỉ tồn tại ở thể hơi.

C. tổn tại ở cả thể lỏng và thể hơi.  

D. tổn tại ở cả thể lỏng, thể rắn và thể hơi.

Lời giải

Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là \({-39^0}C\) và nhiệt sôi là \({357^0}C\). Khi trong phòng có nhiệt độ là \({30^0}C\) thì thủy ngân tồn tại ở cả thể lỏng và thể hơi.

Chọn C


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”