Bài 28-29.16 trang 82 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Đoạn nào của đường biểu diễn cho biết nước tồn tại cả ở thể rắn và thể lỏng?

A. Đoạn \(OA\).                    B. Đoạn \(AB\).    

C. Đoạn \(BC\).                     D. Đoạn \(CD\).

 

Lời giải

Đoạn \(OA\) của đường biểu diễn cho biết nước tồn tại cả ở thể rắn và thể lỏng đây là giai đoạn nóng chảy của nước.

Chọn A


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”