Bài 28-29.17 trang 82 SBT Vật Lí 6

Đoạn nào của đường biểu diễn cho biết nước không tồn tại ở thể lỏng?A. Đoạn \(AB\).            B. Đoạn \(BC\).C. Đoạn \(CD\).            D. Đoạn \(OA\) và \(CD\).

Lời giải

Đoạn \(CD\) của đường biểu diễn cho biết nước không tồn tại ở thể lỏng mà ở đây là thể hơi ( nhiệt độ trên \({100^0}C\)).

Chọn C.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”