Bài 28-29.18 trang 82 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Nước đá, hơi nước, nước có đặc điếm nào chung sau đây?

A. Cùng một thể.              

B. Cùng khối lượng và trọng lượng riêng.

C. Cùng một chất.            

D. Không có chung cả ba đặc điểm trên.

Lời giải

Nước đá, hơi nước, nước có đặc điểm nào chung là cùng một chất.

Chọn C


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”