Bài 28-29.19 trang 82 SBT Vật Lí 6

Hình 28-29.4 là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của cùng một lượng nước, rượu, ête, được đun nóng dần tới khi sôi. Đồ thị nào ứng với nước, rượu, ête? Giải thích tại sao?

Lời giải

I: Ete 

II: rượu

III: nước

Căn cứ đường biểu diễn đã cho đoạn nằm ngang ứng với chất lỏng sôi. Vì thế nhiệt độ sôi của nước là \({100^0}C\) cao nhất nên phải là đường III, nhiệt độ sôi của ê-te là \({35^0}C\) nên phải là đường I. Vì nhiệt độ sôi của rượu là \({80^0}C\) nên phải là đường II.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”