Bài 28-29.21 trang 83 SBT Vật Lí 6

Nhiệt độ sôi của \(X\) làA. \({30^0}C\).                                  B. \({160^0}C\).   C. \({40^0}C\).                                  D. \({120^0}C\). 

Lời giải

Nhiệt độ sôi của \(X\) là \({120^0}C\) ở \({120^0}C\) là đoạn nằm ngang và chất \(X\) đang chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí.

Chọn D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”