Bài 28-29.22 trang 83 SBT Vật Lí 6

Nhiệt độ nóng chảy của \(X\) làA. \({30^0}C\).                                  B. \({160^0}C\).   C. \({40^0}C\).                                  D. \({120^0}C\). 

Lời giải

Nhiệt độ nóng chảy của \(X\) là \({40^0}C\) vì ở \({40^0}C\) thì đường biểu diễn là đoạn nằm ngang và chất \(X\) đang chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng.

Chọn C


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”