Bài 28-29.23 trang 83 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Ở nhiệt độ \({120^0}C\) chất \(X\)

A. chỉ tồn tại ở thể lỏng.  

B. chỉ tồn tại ở thể hơi.

C. chỉ tồn tại ở thế rắn.  

D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi.

Lời giải

Ở nhiệt độ \({120^0}C\) chất \(X\) chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi.

Chọn D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”