Bài 28-29.24 trang 83 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Ở nhiệt độ \(40^0\) chất \(X\)

A. chỉ tồn tại ở thể lỏng.

B. chỉ tồn tại ở thể hơi.

C. chỉ tồn tại ở thể rắn.

D. tồn tại ở cả thể rắn và thể lỏng

Lời giải

Ở nhiệt độ \(40^0\) chất \(X\) tồn tại ở cả thể rắn và thể lỏng.

Chọn D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”