Bài 28-29.3 trang 79 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Trong các đặc điểm sau đây, những đặc điểm nào là đặc điểm của sự sôi, những đặc điểm nào là của sự bay hơi?

1. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

2. Xảy ra ở nhiệt độ xác định của chất lỏng.

3. Xảy ra cả ở trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng.

4. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng.

Lời giải

- Đặc điểm của sự sôi: 2 và 3

+  Xảy ra ở nhiệt độ xác định của chất lỏngế

+  Xảy ra cả ở trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng.

- Đặc điểm của sự bay hơi: 1 và 4.

+ Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

+ Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”