Bài 28-29.5 trang 79 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Hình 28-29.2 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun. Hỏi:

1. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút \(0\) đến phút thứ \(5\); từ phút thứ \(10\) đến phút thứ \(25\)?

2. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút thứ \(5\) đến phút thứ \(10\); từ phút thứ \(25\) đến phút thứ \(30\)?

3. Các quá trình nóng chảy, bay hơi, sôi diễn ra trong những khoảng thời gian nào?

Lời giải

1.

- Từ phút \(0\) đến phút thứ \(5\): rắn.

- Từ phút thứ \(10\) đến phút thứ \(25\): lỏng và hơi.

2.

- Từ phút thứ \(5\) đến phút thứ \(10\): rắn và lỏng;

- Từ phút thứ \(25\) đến phút thứ \(30\): lỏng và hơi.

3.

- Nóng chảy: từ phút thứ \(0\) đến phút thứ \(5\);

- Bay hơi: tử phút thứ \(10\) đến phút thứ \(25\);

- Sôi: từ phút thứ \(25\) đến phút thứ \(30\).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”