Bài 28-29.6 trang 80 SBT Vật Lí 6

Đề bài

Sau đây là bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất lỏng khi được đun nóng.

2. Có hiện tượng gì xảy ra đôì với chất lỏng này từ phút thứ \(12\) đến phút thứ \(16\)?

3. Chất lỏng này có phải là nước không?

Lời giải

1. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian

2. Nhiệt độ \({80^0}C\) không đổi mặc dù vẫn đun: chất lỏng sôi.

3. Không phải là nước vì nhiệt độ sôi không phải ở \({100^0}C\) (Chất này là rượu).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”