Bài 28. Các đại dương trên thế giới

Bài Tập và lời giải

Tìm các đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.
Tìm các đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

Xem lời giải

Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Thái Bình Dương giáp các châu lục và đại dương nào?
Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Thái Bình Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

Xem lời giải

Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Đại Tây Dương giáp các châu lục và đại dương nào?
Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Đại Tây Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

Xem lời giải

Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Ấn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương nào?
Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Ấn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

Xem lời giải

Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Bắc Băng Dương giáp các châu lục và đại dương nào?
Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Bắc Băng Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 131 SGK Địa lí 5
Nêu tên và tìm 4 đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

Xem lời giải

Bài 2 trang 131 SGK Địa lí 5
Mô tả từng đại dương theo trình tự : vị trí địa lí, diện tích và độ sâu trung bình.

Xem lời giải