Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

Bài Tập và lời giải

Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử 5
Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 5
Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 SGK Lịch sử 5
Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”