Bài 29A: Nam và nữ

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 29A: Nam và nữ
Giải bài 29A: Nam và nữ phần hoạt động cơ bản trang 114, 115, 116 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 29A: Nam và nữ
Giải bài 29A: Nam và nữ phần hoạt động thực hành trang 116, 117 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 29A: Nam và nữ

Nói cho người thân nghe cảm nghĩ của em về hành động hi sinh vì bạn nhân vật Ma-ri-ô trong bài Một vụ đắm tàu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”