Bài 29C: Ai chăm, ai lười?

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 29C: Ai chăm, ai lười?
Giải bài 29C: Ai chăm, ai lười? phần hoạt động cơ bản trang 122, 123 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 29C: Ai chăm, ai lười?
Giải bài 29C: Ai chăm, ai lười? phần hoạt động thực hành trang 124 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 29C: Ai chăm, ai lười?
Giải bài 29C: Ai chăm, ai lười? phần hoạt động ứng dụng trang 124 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải