Bài 2A: Văn hiến nghìn năm

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2A: Văn hiến nghìn năm
Giải bài 2A: Văn hiến nghìn năm phần hoạt động cơ bản trang 16, 17, 18 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 2A: Văn hiến nghìn năm
Giải bài 2A: Văn hiến nghìn năm phần hoạt động thực hành trang 18, 19, 20 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 2A: Văn hiến nghìn năm
Giải bài 2A: Văn hiến nghìn năm phần hoạt động ứng dụng trang 20 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”