Bài 2B: Sắc màu Việt Nam

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2B: Sắc màu Việt Nam
Giải bài 2B: Sắc màu Việt Nam phần hoạt động cơ bản trang 20, 21, 22 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 2B: Sắc màu Việt Nam
Giải bài 2B: Sắc màu Việt Nam phần hoạt động thực hành trang 22, 23, 24 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 2B: Sắc màu Việt Nam
Giải bài 2B: Sắc màu Việt Nam phần hoạt động ứng dụng trang 24 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”