Bài 2C: Những con số nói gì?

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 2C: Những con số nói gì?
Giải bài 2C: Những con số nói gì? phần hoạt động thực hành trang 24, 25, 26 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 2C: Những con số nói gì?
Tìm những từ đồng nghĩa gọi tên những đồ vật, con vật, cây cối xung quanh emM: bóng – banh, (con) ngan – vịt xiêm, (cây) roi – mận,...

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”