Bài 3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Bài Tập và lời giải

Em có biết trường học, đường phố nào mang tên các nhân vật lịch sử của phong trào Cần vương ?
Em có biết trường học, đường phố nào mang tên các nhân vật lịch sử của phong trào Cần vương ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 SGK Lịch sử 5
Em hãy kể lại cuộc phản công ở kinh thành Huế.

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 SGK Lịch sử 5
Chiếu Cần vương có tác dụng gì ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”