Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Bài Tập và lời giải

Bài 3.1 trang 10 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng còn gần đầy chai \(0,5l\):

A. Bình \(1000ml\) có vạch chia tới \(10ml\).

B. Bình \(500ml\) có vạch chia tới \(2ml\).

C. Bình \(100ml\) có vạch chia tới \(1 ml\).

D. Bình \(500ml\) có vạch chia tới \(5ml\)

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 10 SBT Vật lí 6

Đề bài

Bình chia độ ở hình 3.1 có GHĐ và ĐCNN là:

A. \(100c{m^3}\) và \(10c{m^3}\).

B. \(100c{m^3}\) và \(5c{m^3}\).

C. \(100c{m^3}\) và \(2c{m^3}\).

D. \(100c{m^3}\) và \(1c{m^3}\).

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 10 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các bình chia độ ở hình 3.2.

Xem lời giải

Bài 3.4 trang 10 SBT Vật lí 6
Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN \(0,5c{m^3}\). Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây:A. \({V} = 20,2c{m^3}\).      B. \({V} = 20,50c{m^3}\).C. \({V} = 20,5c{m^3}\).      D. \({V} = 20c{m^3}\).

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 10 SBT Vật lí 6
Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:a)  \({V_1} = 15,4c{m^3}\).   b) \({V_2} = 15,5c{m^3}\).Hãy cho biết độ chia nhỏ nhất của bình chia độ dùng trong mỗi bài thực hành. Biết rằng, trong phòng thí nghiệm chỉ có các bình chia độ có ĐCNN là \(0,1c{m^3}\), \(0,2c{m^3}\) và \(0,5c{m^3}\)

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 10 SBT Vật lí 6
Hãy kể tên những dụng cụ đo thể tích chất lỏng mà em biết. Những dụng cụ đó thường được dùng ở đâu?

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 10 SBT Vật lí 6
Hãy dùng dụng cụ đo thể tích mà em có để đo dung tích (sức chứa) của một đồ dùng đựng nước trong gia đình em.

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 11 SBT Vật lí 6

Đề bài

Câu nào sau đây là đúng nhất?

Nếu trên can nhựa chỉ thấy ghi 3 lít, thì có nghĩa là

A. can chỉ nên dùng đựng tối đa 3 lít.

B. ĐCNN của can là 3 lít.

CGHĐ của can là 3 lít.

D. Cả ba phương án A, B, C đều đúng.

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 11 SBT Vật lí 6

Đề bài

Một học sinh dùng bình chia độ vẽ ở hình 3.3 để đo thể tích chất lỏng. Kết quả đo nào sau đây được ghi đúng?

A. \(36c{m^3}\)                  B. \(40c{m^3}\)                

C. \(35c{m^3}\)                 D. \(30c{m^3}\)

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 11 SBT Vật lí 6

Đề bài

Đọc giá trị của thể tích nước chứa trong bình (H.3.4) theo cách nào sau đây là đúng?

A. Đặt mắt ngang theo mức a.

B. Đặt mắt ngang theo mức b.

C. Đặt mắt ngang theo mức nằm giữa a và b.

D. Lấy trung bình cộng của các giá trị đọc ngang theo mức a và mức b.

Xem lời giải

Bài 3.11 trang 11 SBT Vật lí 6

Đề bài

Ba bạn Bắc, Trung, Nam dùng các bình chia độ khác nhau để đo cùng một lượng chất lỏng. Kết quả đo được ghi đúng như sau:

Bạn Bắc: \(V = 63c{m^3}\);

Bạn Trung: \(V = 62,7c{m^3}\);

Bạn Nam: \(V = 62,5c{m^3}\).

Hãy xác định ĐCNN của các bình chia độ đã được dùng.

Xem lời giải

Bài 3.12 trang 11 SBT Vật lí 6
Người ta muốn chứa \(20\) lít nước bằng các can nhỏ có ghi \(1,5\) lít.a)  Số ghi trên can có ý nghĩa gì?b)  Phải dùng ít nhất bao nhiêu can?

Xem lời giải

Bài 3.13 trang 11 SBT Vật lí 6
Có ba chiếc can, can thứ nhất ghi 10 lít và chứa 10 lít nước, can thứ hai ghi 8 lít, can thứ ba ghi 5 lít. Làm thế nào để trong can thứ nhất chỉ còn 7 lít nước?

Xem lời giải