Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bài Tập và lời giải

Câu hỏi 1 trang 22 SGK Hình học 12

Có thể chia (H1) thành bao nhiêu khối lập phương bằng (H0) ?

 

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 12

Có thể chia (H2) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H1)?

 

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 22 SGK Hình học 12

Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2) ?

 

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 12

Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập (h.1.27) được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Hãy tính thể tích của nó.

Xem lời giải

Bài 1 trang 25 SGK Hình học 12

Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh \(a\).

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SGK Hình học 12

Tính thể tích khối bát diện đều cạnh \(a\).

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SGK Hình học 12

Cho hình hộp \(ABCD.A’B’C’D’\). Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện \(ACB’D’\).

Xem lời giải

Bài 4 trang 25 SGK Hình học 12

Cho hình chóp \(S.ABC\). Trên các đoạn thẳng \(SA, SB, SC\) lần lượt lấy ba điểm \(A’, B’, C’\) khác với \(S\). Chứng minh rằng

\(\displaystyle{{{V_{S.A'B'C'}}} \over {{V_{S.ABC}}}} = {{SA'} \over {SA}} \cdot {{SB'} \over {SB}} \cdot {{SC'} \over {SC}}\)

Xem lời giải

Bài 5 trang 26 SGK Hình học lớp 12

Cho tam giác \(ABC\) vuông cân ở \(A\) và \(AB = a\). Trên đường thẳng qua \(C\) và vuông góc với mặt phẳng \((ABC)\) lấy điểm \(D\) sao cho \(CD = a\). Mặt phẳng qua \(C\) vuông góc với \(BD\), cắt \(BD\) tại \(F\) và cắt \(AD\) tại \(E\). Tính thể tích khối tứ diện \(CDEF\) theo \(a\).

Xem lời giải

Bài 6 trang 26 SGK Hình học lớp 12

Cho hai đường thẳng chéo nhau \(d\) và \(d’\). Đoạn thẳng \(AB\) có độ dài \(a\) trượt trên \(d\), đoạn thẳng \(CD\) có độ dài \(b\) trượt trên \(d’\). Chứng minh rằng khối tứ diện \(ABCD\) có thể tích không đổi.

Xem lời giải